प्रथम राष्ट्रिय महाअधिबेशन

हाम्रो प्रथम राष्ट्रिय महाअधिबेशन को कार्यक्रम सम्पना भएको छ ।